Gemeenteraad luistert naar DorpsraDen en andere belangengroepen.

Wij delen graag de melding en de foto van Dorpsbelangen De Lutte:
“Nieuw initiatief van de gemeente Losser. Dorpsraden en andere organisaties krijgen de kans aan een afvaardiging van de gemeenteraad te vertellen wat hun plannen zijn en aandacht hiervoor vragen van de gemeenteraad. Dit in het kader van de vast te stellen “kadernota” voor 2017 tot 2021 van de gemeente Losser.”
Platform Losser vroeg bij monde van Jan Prins en Pim Pikula op de inspreekavond onder andere aandacht voor de initiatieven van Burgers en meer (financiële) ruimte in de plannen van de Gemeente, om snel op deze initiatieven in te kunnen spelen.
De meeste plannen van de Gemeente worden maanden, zo niet jaren van te voren opgesteld. Wanneer er een initiatief komt van burgers, is er vaak geen ruimte om deze in te passen in plannen van de Gemeente. Als voorbeeld werd gegeven: het initiatief met de Martinuskerk. De plannen van de burgers voorzien in een multifunctie van het gebouw (muziekuitvoeringen, gym voor scholen, aula-functie), maar de plannen van de Gemeente zijn in een te ver stadium om deze aan te kunnen (willen) passen.

De volledige tekst van de inspraak vindt u hieronder.

 

Inspreken bij  Kadernota 21-6-2017

(versie na bijeenkomst in de Vereniging – De Lutte)

Dames en heren,

Mijn naam is Jan Prins en spreek namens Platform Losser, de dorpsraad voor het dorp Losser. Met mij is meegekomen Pim Pikula, nieuw lid van Platform Losser.
Platform Losser houdt zich bezig met burgerparticipatie van met name de inwoners van het dorp Losser.
Het is door deze bril, dat wij kijken naar de Kadernota Gemeente Losser.
Het is een omvangrijk document, waarin  – zoals de naam al zegt – de kaders voor het beleid in de komende jaren worden neergelegd.
Vele zaken worden door de decentralisatiedrift van de politiek bij de burgers neergelegd en dat wordt in grote lijnen ook in deze Nota weergegeven, met de daarbij behorende financiële plannen. Dorpsraden houden zich bezig met projecten op kleinere schaal en dus kijken we, of in de Nota ruimte is gelaten voor Burgerinitiatieven. In het onderdeel Toerisme zien we hiervoor plannen terug.

Ruimte voor Burgerinitiatieven.
Er is in het kader van Burgerparticipatie financiële ruimte gemaakt voor het herinvoeren van Boomplantdag.

Dat is mooi, maar wij zien het ruimer: er moet door de Gemeente wat ons betreft een redelijke reservering gemaakt worden voor projecten, die vanuit de burgers worden aangedragen c.q. worden uitgevoerd.
De burgerinitiatiefnemers zullen altijd eerst proberen een project gefinancierd te krijgen, hetzij door obligaties, crowdfunding, giften of subsidies.
Wij missen in de Kadernota ruimte voor flankerend beleid voor Burgerinitiatieven. Ik noem hier initiatieven als bijvoorbeeld Sportnatuur en het Martinusgebouw (voorheen de Martinuskerk). Wanneer dergelijke initiatieven opgezet worden – en vaak is dat als gevolg van plotseling zich voordoende kansen – dan is er weinig ruimte (en geld) om bestaande plannen aan te passen of rigoureus te wijzigen.
Een concreet bedrag is hier niet aan te koppelen, maar er zou bijvoorbeeld per jaar één tiende procent van de gemeentebegroting reserveren, zoals dat ook voor “onvoorzien” wordt gedaan (in 2017 zou dat ca. € 55.000,– geweest zijn).
Hiermee wordt dan ruimte gecreëerd om burgerinitiatieven te ondersteunen.
Wanneer Burgers geen ondersteuning zien van de lokale overheid, zal de bereidheid om met initiatieven te komen snel verdwijnen.

Gevolgen van Burgerinitiatieven voor de lokale politiek.
Als burgers een initiatief nemen, kan dit als resultaat hebben, dat al vastgelegde plannen, op korte termijn veranderd moeten worden. Als voorbeeld weer het project Martinusgebouw: Dit gebouw wil men tot nut van het algemeen in Losser gaan inzetten (concerten, tentoonstellingen, sport, en meer). Een consequentie van dit initiatief zou voor de Gemeente kunnen zijn: het Martinusgebouw inzetten voor b.v. de sport van de scholen in de omgeving. De nieuwe sporthal dan bouwen op terrein van Brilmansdennen. Hiervoor is een verandering van gedachte nodig. Maar ook geld.

Tijdens de bouw van de nieuwe sporthal kan gebruik gemaakt worden van het Martinusgebouw, maar daarvoor zijn wel specifieke aanpassingen nodig. In de kadernota is 2x € 20.000,- voor “Tijdelijke huisvesting onderwijs i.v.m. bouw sporthal” (O&O –punt 25) , voorgesteld, maar dit zou voor de noodzakelijke aanpassingen te weinig zijn.
Hiervoor denkt men toch een € 60.000 nodig te hebben gerekend over 3 jaar, € 20.000 zowel in 2018 en 2019, als ook in 2020.

Luisteren naar de Burger.
Het Platform Losser wil, ook al gaat het over winkels, net als het CML nauw betrokken blijven bij het beleid rondom het Centrum. Het gaat over de faciliteiten voor onze burgers en niet alleen over commercie.

Door deelname aan informatiebijeenkomsten, kan de burger beter gehoord worden.

Een tweede onderwerp, waar wij de politiek vragen om meer naar de inwoners te luisteren, is de situatie rondom de Aloysiusschool. Ons bereiken vele signalen van inwoners, dat zij het karakteristieke beeld van het gebouw niet kwijt willen en wij vragen dus aan u, om de plannen zodanig te maken, dat het dorpsbeeld blijft bestaan. Het gevoel bestaat, dat de plannen perse uitgevoerd moeten worden, omdat het nu eenmaal in de hoofden van de politiek zit en financiële redenen de hoofdrol spelen.
Voorstellen van burgers worden niet in serieus genomen, ook al doordat er geen mogelijkheid tot formele communicatie wordt geboden (inspraak).
Omdat burgers geen ondernemers zijn, moet de politiek er rekening mee houden, dat er kosten gemaakt zouden moeten worden die anders voor rekening van een ondernemer zouden komen.
Platform Losser zal overigens meer gebruik moeten maken van de mogelijkheid om met de verschillende partijen in overleg te gaan.

Dank u voor uw aandacht.