Financële bijdragen

Het doel van Stichting Dorpsraad Losser is:

“Het bevorderen van de leefbaarheid van Losser door het verbinden, faciliteren, informeren en/of initiëren van initiatieven.”

Dit doen we door:

 • verbeteren leefbaarheid van Losser;
 • verbeteren van overleg en samenwerking tussen groeperingen (bijv. sportverenigingen) in Losser;
 • stimuleren van betrokkenheid en zelfwerkzaamheid van de bewoners;
 • het behouden en uitbreiden van noodzakelijk geachte voorzieningen;
 • bij ontbreken van kennis en deskundigheid, inhuren hiervan;
 • zelfstandig of in samenwerking met de gemeente organiseren van inspraakmogelijkheden; goede communicatie;
 • eventueel participeren in plaatselijke festiviteiten;
 • minimaal één maal per jaar een openbare bijeenkomst organiseren.

Om dit mogelijk te maken ontvangt de Stichting Dorpsraad Losser jaarlijks van de Gemeente Losser een bedrag aan incidentele subsidie, waarmee aan projecten in het dorp Losser een bijdrage geleverd kan worden.

De voorkeur gaat uit naar het beschikbaar stellen van bijdragen voor:

 • diensten en activiteiten die de leefbaarheid in dorp Losser bevorderen;
 • culturele manifestaties en activiteiten (geen politieke);
 • activiteiten die de sociale verbondenheid positief beïnvloeden;
 • activiteiten, die iets terugdoen voor het dorp Losser.

Het budget is niet bedoeld om de arbeidsparticipatie te bevorderen, het stimuleren van duurzaam gedrag of voor bijdragen aan achteraf ontstane exploitatietekorten. Ook kunnen bijdragen niet gebruikt worden voor personeelskosten en mogen niet uitgegeven worden voor privé doeleinden.

Activiteiten, die duidelijk aan kunnen tonen dat er sprake is van een groot draagvlak (vraag) en activiteiten, die eigen inkomsten inbrengen, hebben een streepje voor.

Bij voorkeur moeten gelden ingezet worden voor incidentele activiteiten.
Structurele kosten van organisaties worden niet vergoed, maar activiteiten met een traditie wel.
Breed wordt de opvatting gedeeld dat het budget ingezet moet worden om bewoners te stimuleren iets te gaan doen voor de gemeenschap.

De volgende criteria en voorwaarden op grond waarvan het budget verdeeld kan worden zijn als volgt geformuleerd:

 1. Algemeen uitgangspunt: activiteit vindt plaats in dorp Losser en is voor alle of een groot deel van de inwoners van het dorp toegankelijk;
 2. Initiatieven dragen bij aan het verbeteren van de leefbaarheid van de gemeenschap in dorp Losser op het gebied van sport, welzijn, cultuur(historisch) en gezondheid;
 3. Initiatieven, die het dorp Losser op de kaart zetten;
 4. Het betreft bij voorkeur activiteiten die onderling contact en ontmoeting mogelijk maken en stimuleren dat mensen actief betrokken raken;
 5. Betrokkenen leveren een bijdrage in de vorm van meedenken en handen uit de mouwen steken;
 6. Activiteiten die duidelijk aan kunnen tonen dat er sprake is van een groot draagvlak (vraag). Activiteiten die eigen inkomsten inbrengen, hebben een streepje voor;
 7. Voorkeur gaat uit naar het inzetten van het budget voor incidentele activiteiten. Structurele kosten van organisaties en structurele activiteiten worden niet vergoed. Activiteiten met een traditie, komen wel in aanmerking voor een bijdrage;
 8. Er is sprake van draagvlak in het dorp;
 9. Het initiatief is concreet en haalbaar;
 10. Het initiatief is niet strijdig met de wet en of gemeentelijke regelgeving;
 11. De opgenomen kosten van een aanvraag worden beargumenteerd en verklaard (er wordt dus expliciet gevraagd naar een reële begroting);
 12. Daar waar deze spelregels niet voorzien in specifieke omstandigheden is de Dorpsraad bevoegd om volgens de doelstelling van het dorpsbudget te besluiten.

Er zijn een aantal beperkingen opgesteld:

 1. Dorpsbudgetten zijn niet bestemd voor het in stand houden van organisaties;
 2. Bijdragen zijn niet bedoeld voor personeelskosten;
 3. Bijdragen zijn niet bedoeld voor privé doeleinden;
 4. Bijdragen zijn niet bedoeld voor politieke activiteiten;
 5. De te organiseren activiteiten mogen niet de bestaande activiteiten, die binnen de doelstellingen van deze criteria vallen, beconcurreren. Overleg en samenwerking moet juist gestimuleerd worden.

Procedure

De Dorpsraad stelt jaarlijks het te beschikken budget vast. Het is mogelijk dat de Dorpsraad besluit een bedrag in een fonds apart te houden voor speciale wensen. Dat budget mag nooit meer zijn dan het door de gemeenteraad vastgestelde jaarlijkse budget.

Een budgetjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

De Dorpsraad stelt jaarlijks een overzicht op van verstrekte subsidies.

De aanvraag en behandelprocedure

De aanvraag voor een bijdrage uit het dorpsbudget moet digitaal ingediend worden bij het secretariaat van Stichting Dorpsraad Losser.

Nadien binnengekomen aanvragen worden allen op basis van budgettaire mogelijkheden behandeld. Mocht vanuit de afrekeningen toch ruimte ontstaan, kan eventueel deels een subsidie worden uitgekeerd aan aanvragen, die buiten de budgettaire mogelijkheden vielen.

Een aanvraag dient binnen te zijn voordat een activiteit plaatsvindt.

Aanvraag indienen